Box 2 tarief gaat omhoog: is uitkeren dividend in 2019 voordelig?

In 2020 zal het box 2-tarief 26,25% bedragen en vanaf 2021 26,9%. Gezien de ervaringen in 2014, toen sprake was van een tijdelijke verlaging van het box 2-tarief met 3% tot €250.000 per persoon, zullen veel dga's in 2019 (extra) dividend laten uitkeren. In veel gevallen zal dit worden aangewend voor de aflossing van schulden aan de bv.

Er moet een afweging worden gemaakt tussen het vermijden van het tariefnadeel van 1,9% en het te derven netto rendement op het vermogen dat gemoeid is met de eerdere box 2-heffing. Grosso modo kan worden aangehouden dat bij een laag rendement, zoals op spaarrekeningen, het voordelig zal zijn om het tariefvoordeel te benutten. Bij een verwacht rendement van, zeg, 4% en hoger zal het voordeliger zijn om het vermogen in de bv te laten en de hogere ab-claim voor lief te nemen. Van belang is ook de mate van vervroeging van het dividend. Was men van plan het dividend anders in 2025 uit te keren, dan betreft de rendementsderving een te overziene periode. Was men daarentegen van plan om pas in bijvoorbeeld in 2035 dividend uit te keren, dan betreft de rendementsderving een lange periode en zal eerder voor het uitstellen van het box 2-inkomen worden gekozen. Als vanwege de r/c-positie met de bv sprake is van een negatief box 3-vermogen, zal het doorgaans voordelig zijn om in 2019 dividend uit te keren. Bij een negatief box 3-vermogen leidt de r/c-schuld niet tot een besparing op de rendementsheffing, terwijl de rente op de vordering voor de bv wel belast is met VPB/IB.

Stel dat de bv € 100.000 bij de bank tegen 0% rente heeft staan. Uit het voorgaande kan dan worden afgeleid dat het voordelig is het dividend te vervroegen. Het naar voren halen van het dividend betekent dat men eerder de box 2-heffing betaalt. Bij 0% rendement kost het tijdelijk missen van de desbetreffende liquiditeit niets. Er wordt dan immers geen rendement gederfd. Spaargeld in box 3 is niet voordelig. Om de nadelige effecten van box 3 te voorkomen kan het bedrag voor het jaareinde weer als agio worden teruggestort in de bv. Het ‘terugstorten’ kan ook door het niet uitbetalen van het dividend aan de dga, dat levert een tbs-vordering op de bv op.