Eindejaarstips voor directeur grootaandeelhouder en werknemer

Voorkom belasting over een extra beloning: dividend in plaats van loon
Drijft u uw onderneming via een bv, en wilt u dit jaar uzelf nog een bonus uitkeren? Door dividend uit te keren in plaats van een bonus, voorkomt u een hogere belasting. Over extra loon moet u namelijk maximaal 51,95% inkomstenbelasting betalen terwijl u over een dividenduitkering gecombineerd maximaal circa 44% belasting betaalt.

Let op! Voor het uitbetalen van dividend moeten wel een balanstest en uitkeringstoets worden verricht. Ga dit altijd na.

Uitfasering pensioen in eigen beheer
Heeft u nog pensioen in eigen beheer? Dan kunt u tot 1 januari 2020 nog kiezen voor het afkopen van dat pensioen of het omzetten in een oudedagsverplichting. Heeft u uw pensioen nog niet afgekocht, dan kunt u dat in 2018 en 2019 nog doen. Bij afkoop in 2018 geldt een afkoopkorting van 25%. Voor 2019 geldt een afkoopkorting van 19,5%. Afkopen in 2018 is dus voordeliger.

Sluit uw lening voor uw eigen woning over bij de eigen bv
Heeft u een lening voor uw eigen woning bij een bank en heeft u ook een eigen bv? Dan kunt u de lening misschien beter onderbrengen bij uw eigen bv. Dit kan u geld opleveren ten opzichte van de huidige situatie. Belangrijk is wel dat de bv voldoende geld beschikbaar houdt voor de onderneming. De bv en u moeten wel altijd voldoende zakelijk handelen, maar ook dan kan herfinanciering voordelig zijn.

Let op: ook als u de lening bij uw bv aangaat voor iets anders dan de eigen woning, kan het voordelig zijn om de lening over te zetten naar de eigen bv. Let er dan wel op dat als het aan het kabinet ligt, u vanaf 2022 inkomstenbelasting moet gaan betalen wanneer het totaalbedrag aan leningen boven de € 500.000 uitstijgt. Het meerdere wordt dan als inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 belast tegen, naar het zich nu laat aanzien, 26,9%. De exacte regeling wordt naar verwachting in 2019 bekend.

Belastingteruggaaf bij schommelende inkomsten: middeling
Heeft u in drie opeenvolgende jaren te maken met schommelende inkomsten in box 1? Dan heeft u misschien meer belasting betaald dan wanneer de inkomsten gelijkmatig over die jaren zouden zijn verdeeld. Bepaal daarom of ‘middeling’ voor u een fiscaal voordeel oplevert. Bij middeling wordt de belasting herrekend op basis van het gemiddelde inkomen gedurende een periode van drie opeenvolgende kalenderjaren. Voor een teruggaaf geldt wel een drempel van € 545.

Voor een middelingsteruggaaf moet u zelf een verzoek doen bij de Belastingdienst. Daarbij moet een berekening van de middelingsteruggaaf worden verstrekt. De definitieve aanslagen van de betreffende jaren moeten al zijn opgelegd. Het verzoek moet u binnen 36 maanden na de laatste definitieve aanslag indienen. Vanzelfsprekend kan GT Bunck het verzoek voor u verzorgen.

Lijfrente aftrekken: betaal de premie op tijd
Heeft u een lijfrente? Dan is het belangrijk dat u de premie hiervoor op tijd betaalt. De betaalde premies zijn namelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wilt u de premie nog in 2018 in box 1 aftrekken, dan moet u deze uiterlijk op 31 december 2018 hebben betaald.

Voor de aftrek is het wel nodig dat er voldoende jaarruimte c.q. reserveringsruimte is. U moet dus een pensioentekort hebben.

Heeft u een onderneming gestaakt en wordt daarvoor een lijfrente aangekocht? Dan heeft u iets meer tijd om uw premie te betalen. Dan moet deze namelijk vóór 1 juli 2019 betaald worden om deze nog in 2018 in aftrek te kunnen brengen.

U kunt natuurlijk ook kiezen voor een lijfrenterekening bij een bank in plaats van een lijfrenteverzekering bij een verzekeraar.

Bespaar belasting in box 3: verlaag de grondslag
Als u vermogen heeft, dan moet u hierover belasting betalen. Er wordt uitgegaan van het saldo van uw bezittingen minus schulden per 1 januari 2019. Door de bezittingen in box 3 te verminderen, hoeft u straks dus minder belasting te betalen. Bent u van plan om uitgaven te doen, probeer deze dan nog te doen in 2018 in plaats van in 2019. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van bezittingen voor persoonlijke doeleinden (zoals sieraden, een auto of kunst) of het vooruitbetalen van verplichtingen (zoals verzekeringen of uw vakantie van 2019). U kunt bijvoorbeeld ook ‘groene’ beleggingen aankopen. Per persoon geldt daar namelijk een extra vrijstelling van € 57.845 voor, dus voor partners totaal € 115.960.

Moet u nog een belastingaanslag betalen? Deze telt in principe niet mee als schuld in box 3. U kunt deze dan dus beter voor het eind van het jaar betalen zodat het geld niet meer tot uw vermogen behoort.

Bijkomend voordeel: Door de rendementsgrondslag van box 3 te verlagen kunt u ook recht hebben op (extra) zorgtoeslag.

Bespaar belasting in box 3: leen geld uit aan uw bv
Heeft u nog geld op uw bankrekening staan? Dan valt dit in box 3. Als u geld uitleent aan uw bv, dan ‘verschuift’ het uitgeleende bedrag van box 3 naar box 1. Daarmee voorkomt u dat u belasting in box 3 moet betalen. U voorkomt de belasting niet helemaal. Omdat u geld aan uw bv leent, is de rente die u ontvangt wel belast in box 1 tegen maximaal 47,76%. Dit kan echter nog steeds voordeliger zijn dan de belasting in box 3.

Het uitgeleende bedrag moet minimaal zes maanden aan de bv worden uitgeleend.

Maak gebruik van jaarlijkse vrijstellingen voor schenkbelasting
Voor kinderen die een schenking van hun ouders krijgen, geldt in 2018 een reguliere schenkingsvrijstelling van € 5.363.

Deze vrijstelling kan worden verhoogd tot € 25.731. De verhoogde vrijstelling kan slechts eenmaal worden benut door een kind dat tussen de 18 en de 40 jaar oud is.

De eenmalig verhoogde vrijstelling kan extra worden verhoogd tot € 53.602 (2018) als sprake is van schenkingen voor studie/opleiding. Is sprake van een schenking voor de eigen woning, dan geldt zelfs een extra verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.800 (2018). Zie ook de tip hierna.

Een mooi voordeel van schenkingen die voor het eind van het jaar zijn gedaan, is dat deze op 1 januari 2019 niet worden meegenomen voor box 3.

Belastingvoordeel op termijn: Doe een papieren schenking en betaal op tijd rente!
Wilt u schenkingen doen aan (bijvoorbeeld) uw kinderen maar heeft u onvoldoende liquide vermogen? Zit uw geld bijvoorbeeld in de eigen woning vast? Dan kunt u overwegen om een papieren schenking te doen (een schulderkenning uit vrijgevigheid). Dit houdt in dat u het geschonken bedrag schuldig blijft aan de kinderen. Hierdoor verliest u niet de beschikking over het vermogen, maar kunt u op langere termijn toch een belastingvoordeel bereiken. Uw schuld aan de kinderen is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende ouder.

Zorgt u ervoor dat u ieder jaar wel 6% rente betaalt over de schuld. Doet u dat namelijk niet, dan wordt de schuld niet gezien als een schuld van de nalatenschap en moet hier toch erfbelasting over worden betaald.