Prinsjesdag en Belastingplan 2014

Op Prinsjesdag heeft het kabinet bekend gemaakt hoe de begroting voor 2014 eruit ziet. Hierin zijn ook de verschillende belastingmaatregelen opgenomen. Het fiscale pakket Belastingplan 2014 bestaat uit 4 wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, Overige fiscale maatregelen 2014, Aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit 2014 en Wijziging percentages belasting- en invorderingsrente.

De belangrijkste onderwerpen uit het Belastingplan 2014:

Afdrachtvermindering onderwijs:
In het regeerakkoord is vastgelegd dat de afdrachtvermindering onderwijs wordt afgeschaft en vervangen door een beter te richten en budgettair beter beheersbaar te houden subsidieregeling op de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Begunstiging lokaal duurzaam opgewekte energie:
In het regeerakkoord is een verlaagd energiebelastingtarief voor duurzaam opgewekte energie aangekondigd. De verlaging heeft betrekking op kleinschalige, duurzame opwekking van (zonne-) energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen.

Accijns van alcoholhoudende producten, tabak, diesel en LPG en alcoholvrije dranken:
Uit de grenseffectrapportage blijkt dat de opbrengst van de vorige accijnsverhoging op tabak achterblijft bij de oorspronkelijke ramingen. De verwachting is dat dit effect zich op termijn zal herstellen. Daarom wordt de voorgenomen accijnsverhoging op tabak uitgesteld tot 1 januari 2015. In het regeerakkoord stond een accijnsverhoging voor bier en wijn gepland van 14% en 5% voor sterke drank. Om niet teveel uit de pas te lopen met de accijnstarieven in onder meer Duitsland is besloten in plaats daarvan de accijns op alle alcoholhoudende dranken te verhogen met 5,75%. Hiermee wordt de in het regeerakkoord voorziene opbrengst van deze accijnsverhoging gehalveerd. De verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt verhoogd: limonade met 2,09 cent en vruchtensap met 1,57 cent. De accijns op diesel en LPG wordt, naast de jaarlijkse indexatie, verhoogd met respectievelijk 3 cent per liter en 7 cent per liter.

Motorrijtuigenbelasting voor oldtimers:
Vanaf 1 januari 2014 geldt een vrijstelling van MRB voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto's rijdend op benzine, motorrijwielen, bussen en vrachtauto's die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn maar nog geen 40 jaar. Deze voertuigen komen in aanmerking voor een kwarttarief in de MRB over het gehele kalenderjaar met een maximum van € 120 onder de voorwaarde dat er in de maanden januari, februari en december niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt.

Fiscale innovatieregelingen:
In dit Belastingplan 2014 wordt uitvoering gegeven aan een aantal in het regeerakkoord voorziene maatregelen op het gebied van de fiscale innovatieregelingen. Concreet komt dit er op neer dat de beschikbare budgetten voor research en development, de EIA, MIA en Vamil in 2014 worden gekort. 
Met betrekking tot de S&O-afdrachtvermindering wordt de eerste schijf verlengd van € 200.000 naar € 250.000 en komen er ruimere verrekeningsmogelijkheden.

Stamrechten:
Bestaande stamrechten kunnen zonder heffing van revisierente, ineens worden uitgekeerd. Het maakt niet uit of het stamrecht is ondergebracht in een stamrecht-bv of bij een bank, een beleggingsinstelling of een verzekeraar. De uitkering ineens wordt vervolgens bij belastingplichtige in haar geheel in box 1 in de heffing van de inkomstenbelasting betrokken. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het een keuze voor belastingplichtige betreft en dus geen verplichting. Zolang het bestaande stamrecht niet wordt uitgekeerd, is van heffing in beginsel geen sprake. Om belastingplichtigen desalniettemin een impuls te geven om wel tot uitkering over te gaan, wordt in dit wetsvoorstel eveneens opgenomen dat als de aanspraak in 2014 ineens wordt uitgekeerd slechts 80% van de uitkering in de heffing wordt betrokken.

De stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten wordt afgeschaft. Die afschaffing heeft tot gevolg dat vanaf 1 januari 2014 ontvangen vergoedingen ter vervanging van gederfd of te derven loon in het jaar van ontvangst volledig in box 1 in de heffing worden betrokken. De scherpste kantjes van de afschaffing van de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen kunnen (afhankelijk van de persoonlijke situatie) worden gemitigeerd door gebruikmaking van de middelingsregeling.

Geen inflatiecorrectie inkomstenbelasting/loonbelasting 2014:
De inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting blijft op grond van het aanvullend pakket - net als in 2013 - achterwege.

Verlengen looptijd werkgeversheffing:
De pseudo-eindheffing voor hoog loon, een heffing van 16% over het loon van een werknemer voor zover dat loon een bedrag van € 150.000 overstijgt, wordt met één jaar verlengd. Dat betekent dat werkgevers ook in het jaar 2014 de pseudo-eindheffing voor hoog loon moeten afdragen. Deze heffing is voor het jaar 2013 ingevoerd en wordt berekend over het loon waarover in het kalenderjaar 2012 loonbelasting is geheven. Analoog wordt de pseudo-eindheffing voor hoog loon voor het jaar 2014 berekend over het loon waarover in het kalenderjaar 2013 loonbelasting is geheven.

Afschaffen integratieheffing btw:
De btw-integratieheffing wordt afgeschaft. De integratieheffing is een correctie op de btw-heffing bij zelfvervaardiging van goederen.

Verruimen vrijstelling schenkbelasting:
Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 mag iedereen van een familielid of van een derde vrij van schenkbelasting een schenking ontvangen van maximaal € 100.000, mits deze wordt aangewend voor de eigen woning. Ook een schenking die is bestemd voor de aflossing van een restschuld wordt onder de faciliteit gebracht.

Diverse aanpassingen EIA, MIA en Vamil:
Het gaat hierbij onder andere om een Intensivering van de investeringsfaciliteiten asbestsanering en plaatsing zonnepanelen.

Herziening keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen:
Ter vervanging van de keuzeregeling wordt een nieuwe regeling in het leven geroepen voor buitenlandse belastingplichtigen die hun inkomen geheel of nagenoeg geheel in Nederland verdienen

Omzetbelasting en overdrachtsbelasting:
De vrijstelling voor personenalarmeringsdiensten wordt ingeperkt.
De aanpassing in de overdrachtsbelasting betreft een reparatie van de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 22 maart 2013, nr. 12/02180, BNB 2013/133 (overdrachtsbelasting en btw bij koop-/aannemingsovereenkomst).

Motorrijtuigenbelasting en buitenlandse kentekens:
Dit onderdeel van het wetsvoorstel bevat diverse maatregelen tegen ongewenst gebruik.

Bepaling toetsingsinkomen na overlijden (toeslagen):
De regels voor het herleiden van het toetsingsinkomen na het overlijden van een toeslaggerechtigde worden aangevuld.