Schenken aan de kinderen

Het doen van een schenking aan kinderen kan bepaalde fiscale voordelen opleveren, mits de schenking goed is voorbereid.

Bewijs
Het kan gebeuren dat de inspecteur vraagt om bewijs dat het bedrag van de schenking daadwerkelijk is betaald. Daarnaast kan hij controleren of de begiftigde de schenking heeft gebruikt voor de bestemde doeleinden, bijvoorbeeld de aankoop van een eigen woning. Een bankafschrift met een duidelijke omschrijving van de storting kan dienen als bewijs van de overmaking. Met een factuur kan de begunstigde bewijzen dat hij de schenking heeft benut waarvoor zij was bedoeld.

Schenking rente en aftrekbaarheid
Als de ouders een eigenwoninglening verstrekken, is het zaak op te letten als zij de betaalbaarheid van deze lening willen bevorderen. Zo is sprake van een schenking als zij de rente kwijtschelden. Bovendien kan het kind dan de eigenwoningrente niet aftrekken omdat deze rente niet om hem drukt. De ouder kan de rente wel terugschenken, maar dan is het verstandig om de rentebetaling en de schenking gescheiden te houden. Dit kan door de schuldenaar daadwerkelijk de rente (periodiek) te laten betalen aan de schuldeiser terwijl de schenking op een ander moment plaatsvindt. Zo kan men voorkomen dat de fiscus stelt dat feitelijk sprake is van het niet (geheel) drukken van de rentekosten.

Storting op gezamenlijke rekening
Als de ouder het geschonken bedrag stort op een gezamenlijke rekening van zijn kind en van de partner van zijn kind, is het lastig om aan te tonen dat de schenking alleen moet toekomen aan het eigen kind. Om te voorkomen dat de schenking in handen van de schoonfamilie valt, kan de schenker bij de betaling duidelijk te melden dat het een schenking onder uitsluitingsclausule betreft. Maar beter is het om het geld op een eigen rekening van het kind te storten.