Tweede Kamer akkoord met Belastingplan 2014

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2014 op 19 november 2013 aangenomen. Dit wetsvoorstel bevat onder andere de volgende onderwerpen:

Het overgangsrecht voor de stamrechtvrijstelling die per 1 januari 2014 wordt afgeschaft;

De afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs die vervangen wordt door een subsidieregeling;

De begunstiging van lokaal duurzaam opgewekte energie;

Accijnsverhogingen op alcohol, benzine en diesel;

Motorrijtuigenbelasting voor oldtimers;

Fiscale innovatieregelingen: verlengen 1e schijf van de S&O-afdrachtvermindering;

Achterwege laten inflatiecorrectie inkomstenbelasting/loonbelasting 2014;

Verlengen looptijd werkgeversheffing (crisisheffing);

Afschaffen integratieheffing btw;

Verruimen vrijstelling schenkbelasting;

Diverse aanpassingen EIA, MIA en Vamil;

Herziening keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen;

Aanpassingen omzetbelasting en overdrachtsbelasting (overdrachtsbelasting en btw bij koop-/aannemingsovereenkomst);

Inperking btw-vrijstelling voor personenalarmeringsdiensten;.

Motorrijtuigenbelasting en BPM (aanpak buitenlandse kentekens);

Bepaling toetsingsinkomen na overlijden (toeslagen).

Eerste nota van wijziging (8 oktober 2013):

Uitbreiding informatieplicht rente- en royaltyvennootschappen in verband met het tegengaan van internationale belastingontwijking;

Uitbreiding informatieplicht ANBI's;

Bijtelling van een 0-emissie auto wordt per 1 januari 2014 verlaagd van 7% naar 4%. KIA en de VAMIL voor(zuinige) personenauto's wordt afgeschaft. 

Tweede nota van wijziging (maatregelen Begrotingsafspraken 2014) (18 oktober 2013):

Fiscale ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten (fiscale aftrek specifieke zorgkosten);

Tijdelijke verlaging van het tarief in de inkomstenbelasting voor box 2; 

Verlenging van het verlaagde btw-tarief voor renovatie en onderhoud aan woningen; 

Terugdraaien van de afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde schijf; 

Verlaging van het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting; 

Aanscherping CO2-grenzen in de BPM; 

Verhoging van het tarief van de belasting op leidingwater; 

Herinvoering van de belasting op storten van afval;

Afschaffing van de werkbonus. 

Derde nota van wijziging (31 oktober 2013):
Uitwerking van de afspraak uit de Begrotingsafspraken 2014 om de arbeidsmarkt voor jongeren te versterken met een premiekorting, waarvoor €100 miljoen in 2014 is uitgetrokken en € 200 miljoen in 2015;

Vierde nota van wijziging (8 november 2013):
Maatregelen om de meeropbrengst van het nieuwe fiscale stelsel van Caribisch Nederland van USD 2 miljoen via lastenverlichting terug te sluizen;

De per 1 januari 2012 afgeschafte afvalstoffenbelasting wordt niet wordt heringevoerd per 1 oktober 2014 maar per 1 april 2014.

Vijfde nota van wijziging (15 november 2013):
In de leidingwaterbelasting wordt voor alle watergebruikers een prikkel ingebouwd om zuinig om te gaan met water. Tegelijkertijd wordt geen onevenredige lastenverzwaring gelegd bij bedrijven die nu eenmaal veel leidingwater nodig hebben in het productieproces